jueves, 31 de octubre de 2013

How to concatenate all strings from a certain column for each group--Como concatenar string de cierta columna en un grupo de registros en sql

SELECT  (SELECT STUFF((
      SELECT '/'+ cast(NombrePasajero AS NVARCHAR(255))
      FROM  tblREserva REPA
      WHERE  REPA.CodigoResrva=123
      FOR XML PATH('')
      )
      ,1,1,'')) AS Pasajeros,
      intCantAdultos,
      intCantNinos
      intCantInfantes,
     

No hay comentarios.:

Publicar un comentario